Privacybeleid

Wie ben ik?

Mijn website adres is:

https://www.nicolettevandervalk.nl
https://nicolettevandervalk.nl/

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie:

 • Ik ben als behandelaar gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • Ik stel uw belangen als cliënt centraal in de therapie.
 • De gegevens van de cliënt vallen onder de privacy wetgeving. Dat betekent dat de therapeut geen gegevens over u mag verstrekken zonder uw toestemming.

Dossiervorming:

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 • Voor een goede verslaglegging maak ik bij elke sessie een geluidsopnamen. Deze wordt ook ingezet als u zich wendt tot de Klachtencommissie van de VBAG.
 • Ik registreer de gegevens van: de door u vooraf aan de intake ingevulde vragenlijst, de getekende behandelingsovereenkomst, het behandelplan en de overige behandelingsgegevens in een zowel papieren als digitaal dossier. U mag deze gegevens inzien. Cliënt kan daarvoor een afspraak maken met de therapeut. Naast het recht op inzage heeft u ook het recht om, feitelijke onjuiste informatie, in het dossier te corrigeren of te laten verwijderen.
 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts)
 • Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Nogmaals, enkel met uw expliciete toestemming.
  • Voor de vastlegging van waarnemingen tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerde intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Scroll naar top

Afspraakplanner

InterZijn draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders