Algemene voorwaarden

Nicolette van der Valk
Zwolle, Nederland
https://www.nicolettevandervalk.nl/
https://nicolettevandervalk.nl/

KvK: 66306647
Niet BTW plichtig (NL001421349B98)

Algemene voorwaarden trainingen

 • product kan niet meer terug gegeven worden
 • mijn cliënten krijgen korting op het voeding training

 

De begeleiding bestaat uit:

 • Een intake.
  Bedoelt om het helder krijgen van uw vraag, kijken of er voldoende vertrouwen is om
  samen te werken, toelichting werkwijze en het opstellen van een behandelplan.
 • De daarop volgende sessies.
  U werkt samen met mij aan de oplossing of verandering van de problemen of klachten.
 • Een evaluatie.
  Bij langere trajecten vindt tussentijds een evaluatie plaats. In ieder geval wordt het hele
  therapeutische traject afgerond met een evaluatie. Dit vindt plaats in een afsluitend
  gesprek. 

U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. U blijft verantwoordelijk
voor wat er met u gebeurt en voor de besluiten en de handelingen waartoe u komt als reactie op
de therapie.
Wanneer u klachten heeft over de behandeling verzoek ik u om dit zo spoedig mogelijk met mij te
bespreken.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie:

 • Ik ben als behandelaar gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • Ik stel uw belangen als cliënt centraal in de therapie.
 • De gegevens van de cliënt vallen onder de privacy wetgeving. Dat betekent dat de
  therapeut geen gegevens over u mag verstrekken zonder uw toestemming.

Dossiervorming:

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een
  dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat
  aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
  onderzoeken en behandelingen.
 • Voor een goede verslaglegging maak ik bij elke sessie een geluidsopnamen. Deze wordt
  ook ingezet als u zich wendt tot de Klachtencommissie van de VBAG.
 • Ik registreer de gegevens van: de door u vooraf aan de intake ingevulde vragenlijst, de
  getekende behandelingsovereenkomst, het behandelplan en de overige
  behandelingsgegevens in een zowel papieren als digitaal dossier. U mag deze gegevens
  inzien. Cliënt kan daarvoor een afspraak maken met de therapeut. Naast het recht op
  inzage heeft u ook het recht om, feitelijke onjuiste informatie, in het dossier te corrigeren
  of te laten verwijderen.
 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn
  en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener
  (bijvoorbeeld bij de huisarts).
 • Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  o zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  o ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of
   bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Nogmaals, enkel met uw expliciete
   toestemming.
  • Voor de vastlegging van waarnemingen tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerde intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
  administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
  informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
  wordt vereist 20 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden.

Privacy op de zorgnota:

 • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
  worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling met vermelding van de
   prestatiecode.
  • de kosten van het consult
  • vermelding van het VBAG-licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvKinschrijving

Vergoeding van de therapie:

 • Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of
  deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.
 • U dient de factuur voor de therapeutische sessie zelf aan de therapeut te voldoen en
  vervolgens te declareren bij uw zorgverzekeraar. (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • Individuele therapie kunt u vergoed krijgen van de zorgverzekeraar. Relatietherapie en
  groepslessen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar:

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in
staat is zelf de sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te
schakelen die de behandeling overneemt.
In het geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut
kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld
schrijven aan de therapeut.
Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de sessies in rekening gebracht
tot de eerder genoemde datum.

Verhindering behandelde:

Als de cliënt de afspraak door ziekte of andere oorzaken wil verzetten of annuleren, kan dit tot
48 uur van te voren kosteloos. Bij niet tijdig afmelden wordt 1 sessie uur in rekening gebracht.
Als er sprake is van overmacht door Corona verschijnselen, mag je wel binnen 48 uur afmelden.

Aansprakelijkheid:

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval
wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de
behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de
VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.
Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen,
ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop
‘Klachtencommissie’ is vermeld.

Telefonisch spreekuur:

Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt wenst te
bespreken, dan kan de cliënt telefonisch contact opnemen met de therapeut.
Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 20,00 in rekening worden gebracht. Ook is er de
mogelijkheid dat u op het antwoordapparaat uw naam en telefoonnummer inspreekt, waarna u zo
spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

 

Scroll naar top

Afspraakplanner

InterZijn draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders